SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

 

 

BAN LÃNH ĐẠO

ThS Nguyễn Thành Trung

Chủ tịch Hội đồng Viện

PGS.TS Nguyễn Văn Nam

Viện TrưởngHỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh

Chủ tịch

 

 

 Tải Hồ sơ năng lực đầy đủ: HỒ SƠ NĂNG LỰC BCSI