Nghiên cứu tư vấn, chuyển giao ứng dụng Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu, chiến lược cạnh tranh và quản trị doanh nghiệp.

Thực hiện các dự án trong lĩnh vực cạnh tranh và thương hiệu.

Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản trị doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế.

Đối tác
Trở lại đầu trang