Diễn đàn: Đổi mới và phát triển Doanh nghiệp
  • Làm rõ hơn những khái niệm trong Kinh tế Nền tảng
  • Bài phát biểu khai mạc
  • Toàn cảnh về tình hình đăng ký doanh nghiệp
  • Chính sách và môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến doanh nghiệp
  • Bức tranh toàn cảnh về phát triển Doanh nghiệp
  • Thực trạng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
  • Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Trở lại đầu trang