Lượt xem: 209

Đánh giá công tác PCCC, CNCH đối với các cơ sở kinh doanh khí


Thông tin tài liệu

Đánh giá công tác PCCC, CNCH đối với các cơ sở kinh doanh khí

Giới thiệu:

Với chủ trương của Đảng, nhà nước về thúc đẩy ngành công nghiệp khí nhanh chóng phát triển thành nguồn năng lượng quan trọng của quốc gia, góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực của quốc gia. Nền công nghiệp khí đang có bước phát triển mạnh mẽ và bao trùm các mặt của đời sống xã hội.

Do đó, yêu cầu về bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh khí là hết sức quan trọng và cấp thiết. Xuất phát từ yêu cầu về quản lý xã hội, quản lý an ninh trật tự, bảo đảm an toàn PCCC. Chính phủ và các cơ quan chức năng đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC tương đối hoàn chỉnh đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh khí.

Trở lại đầu trang