Viện Nghiên Cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh có mục đích, chức năng và nhiệm vụ sau đây:

 

1. Mục đích

Là tổ chức phi chính phủ, tự chủ về tài chính và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Nguồn tài chính của Viện do các thành viên sáng lập đóng góp và dựa trên cơ sở hợp tác giữa Viện với các doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn, thông tin; được sự tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế.

2. Chức năng của Viện

Tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ chuyên môn trình độ cao có kinh nghiệm, tâm huyết để nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu, chiến lược cạnh tranh và quản trị doanh nghiệp, phát triển bền vững, tư vấn, bồi dưỡng đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, thương hiệu địa phương và sức cạnh tranh của các địa phương.

3. Nhiệm vụ của Viện

Nghiên cứu, đánh giá, bồi dưỡng và chuyển giao công nghệ nguồn nhân lực hoạt động  trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.

- Nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản trị doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế.

- Tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, hợp tác kinh doanh, liên doanh giữa các doanh nghiệp.

- Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về các vấn đề có liên quan đến chiến lược, thương hiệu, cạnh tranh. Tập hợp và phản ánh nguyện vọng, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với các cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam.

- Thông tin, xuất bản các ấn phẩm về chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.

 

 Tải Hồ sơ năng lực đầy đủ: HỒ SƠ NĂNG LỰC BCSI