<a href="/tin-tuc/chien-luoc-canh-tranh" title="Chiến lược - Cạnh tranh" rel="dofollow">Chiến lược - Cạnh tranh</a>
Tại hội thảo, đơn vị tư vấn đã trình bày nội dung tổng quát Báo cáo cuối kỳ Quy ...
Đơn vị tư vấn cũng đưa ra 3 kịch bản phát triển của tỉnh Quảng Ngãi. Kịch bản 1 là phát triển theo hướng đa trung tâm. Kịch bản 2 là phát triển theo hướng công nghiệp hóa toàn diện. Kịch bản 3 là phát triển theo hướng hài hòa và bền vững.Qua phân tích, đơn vị tư vấn chọn kịch bản 3. Theo kịch bản này, trong giai đoạn 2021- 2030, các lĩnh vực công ...
> View More

Phải tăng khả năng cạnh tranh doanh nghiệp
Phải tăng khả năng cạnh tranh doanh nghiệp
Thực tế, câu chuyện tăng 6% lương tối thiểu cho người lao động lúc này không chỉ là vấn đề thu nhập tăng mà việc tăng lương nên được xét song song với tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh cho ...
Trở lại đầu trang