GIỚI THIỆU

 

Viện Nghiên Cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (tên tiếng anh là Institute for Brand and Competitiveness Strategy – BCSI) là tổ chức khoa học và công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản có liên quan.

Viện Nghiên Cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh hoạt động theo Giấy Chứng nhận hoạt động Nghiên cứu Khoa học số: A -1683 do Bộ KH&CN cấp.

Viện Nghiên Cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh có mục đích, chức năng và nhiệm vụ sau đây:

1. Mục đích

Là tổ chức phi chính phủ, tự chủ về tài chính và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Nguồn tài chính của Viện do các thành viên sáng lập đóng góp và dựa trên cơ sở hợp tác giữa Viện với các doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn, thông tin; được sự tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế.

2. Chức năng của Viện

Tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ chuyên môn trình độ cao có kinh nghiệm, tâm huyết để nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu, chiến lược cạnh tranh và quản trị doanh nghiệp, phát triển bền vững, tư vấn, bồi dưỡng đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, thương hiệu địa phương và sức cạnh tranh của các địa phương.

3. Nhiệm vụ của Viện

- Nghiên cứu, đánh giá, bồi dưỡng và chuyển giao công nghệ nguồn nhân lực hoạt động  trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.

- Nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản trị doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế.

- Tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, hợp tác kinh doanh, liên doanh giữa các doanh nghiệp.

- Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về các vấn đề có liên quan đến chiến lược, thương hiệu, cạnh tranh. Tập hợp và phản ánh nguyện vọng, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với các cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam.

- Thông tin, xuất bản các ấn phẩm về chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.

4. Cơ cấu tổ chức

4.1 Ban lãnh đạo 

 

PGs. TS Nguyễn Văn Nam

PGS.TS Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch Danh dự

 


6c851670beee739e6548d14e058a6211(5).jpg

 

TS. Nguyễn Thành Trung

Chủ tịch Hội đồng - Phó Viện trưởng

TS Võ Trí Thành

TS. Võ Trí Thành

Viện trưởng

 

 

1fc384a79adb53d30a6e1163e8ecb33b.jpg

 

Ông Đặng Hoàng Long

Phó Viện trưởng

 

 

 

 

4.2 Hội đồng khoa học Viện

 

 

 

 Tải Hồ sơ năng lực đầy đủ: HỒ SƠ NĂNG LỰC BCSI