<a href="/tin-tuc/quan-tri" title="Quản trị" rel="dofollow">Quản trị</a>
Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư của Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, doanh nghiệp ...
Trong Talk Show “Nghị định 08 và tình trạng trái phiếu”, ông Nguyễn Đại Hiệp - Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) sẽ có tác động tích cực trong ngắn hạn nhưng về dài hạn, doanh nghiệp (DN) sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.Tranh chấp có thể xuất hiện trong quá ...
> View More

Cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa
Cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa
Với độ mở nền kinh tế lớn, yêu cầu Việt Nam phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với một tư duy mới và cách tiếp cận mới.Với độ mở nền kinh tế lớn, yêu cầu Việt Nam phải thực hiện công nghiệp ...
Số hóa cho quản trị doanh nghiệp
Số hóa cho quản trị doanh nghiệp
Đổi mới, sáng tạo phải là trái tim của nền kinh tế Việt Nam và đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ doanh nghiệp; trong đó, số hóa trong quản trị hoạt động doanh nghiệp là điều cần sự quan tâm thích đáng.
Trở lại đầu trang