<a href="/tin-tuc/quan-tri" title="Quản trị" rel="dofollow">Quản trị</a>
"Nhiều tổ chức thế giới dự đoán Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 7%. Nhưng ...
Chương trình phục hồi kinh tế có trở nên lạc hậu khi đà hồi phục "vấp" lực cản?Chia sẻ tại Hội thảo trực tuyến về Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế 2022- 2023, với chủ đề Tăng tốc tiếp sức doanh nghiệp do Báo Đầu tư tổ chức ngày 25/3, TS. Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh ...
> View More

Cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa
Cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa
Với độ mở nền kinh tế lớn, yêu cầu Việt Nam phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với một tư duy mới và cách tiếp cận mới.Với độ mở nền kinh tế lớn, yêu cầu Việt Nam phải thực hiện công nghiệp ...
Số hóa cho quản trị doanh nghiệp
Số hóa cho quản trị doanh nghiệp
Đổi mới, sáng tạo phải là trái tim của nền kinh tế Việt Nam và đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ doanh nghiệp; trong đó, số hóa trong quản trị hoạt động doanh nghiệp là điều cần sự quan tâm thích đáng.
Trở lại đầu trang