Lượt xem: 173

Pháp luật về kinh doanh khí những chuyển biến tích cực và yêu cầu về hoàn thiện khung pháp lý cạnh tranh, lành mạnh


Thông tin tài liệu

Pháp luật về kinh doanh khí những chuyển biến tích cực và yêu cầu về hoàn thiện khung pháp lý cạnh tranh, lành mạnh

Giới thiệu:

Trong những làn sóng cải cách trên thì pháp luật về kinh doanh khí cũng có nhiều chuyển biến rất tích cực, có tính cải cách và ngày càng tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trở lại đầu trang