Lượt xem: 178

Thị trường và chính sách phát triển LPG tại Việt Nam


Thông tin tài liệu

Thị trường và chính sách phát triển LPG tại Việt Nam

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển thị trường LPG của Việt Nam, hệ thống chính sách phát triển hoạt động động kinh doanh LPG ngày càng được hoàn thiện, góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy thị trường tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng.

Trở lại đầu trang