Tài liệu Diễn đàn "Doanh nghiệp, Doanh nhân đối với phong trào khởi nghiệp trong xây dựng nông thôn mới"
  • 1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP TRONG TIẾN TRÌNH TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  • 2. VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN ĐỐI VỚI KHỞI NGHIỆP TRONG TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  • 3. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  • 4. XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP TRONG NÔNG NGHIỆP
  • 5. HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TẠI ISRAEL
  • 6. CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2017-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
  • 7. START UP SJF GROUP
Trở lại đầu trang