Tài liệu hội thảo "Văn hóa Doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh"
  • 1. Phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với xây dựng thương hiệu
  • 2. sự thay đổi trong khuynh hướng văn hóa tiêu dùng Việt Nam
  • 3. THỂ CHẾ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
  • 4. CÁC TIÊU CHUẨN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
  • 5. FPT - VĂN HÓA VÀ THƯƠNG HIỆU
Trở lại đầu trang