Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia

Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia

Có thể nói, trong cả một quá trình vừa qua Quy hoạch năng lượng chỉ được thực hiện riêng lẻ cho từng phân ngành: Điện, Than, Dầu - khí, Thủy năng, Hạt nhân, Năng lượng tái tạo; các mốc thời gian quy hoạch cũng khác nhau. Thực tiễn đã thể hiện nhiều bất cập, kém hiệu quả.


Cuối năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 1743/QĐTTg, phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia (thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050). Chính phủ yêu cầu Quy hoạch ngành quốc gia phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Theo đó, mục tiêu tổng quát lập Quy hoạch này gồm:

1/ Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển năng lượng để đảm bảo cân đối cung - cầu năng lượng, với mục tiêu chi phí tối thiểu phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội của đất nước.

2/ Sử dụng đa dạng, hợp lý các nguồn năng lượng sơ cấp trong và ngoài nước.

3/ Đẩy mạnh các hoạt động sử dụng hiệu quả năng lượng và khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

4/ Xây dựng nền năng lượng sạch và bảo vệ môi trường.

Như vậy, QHTTNLQG sẽ được xem xét một cách đồng bộ (từ tiềm năng năng lượng sơ cấp, sản xuất, chuyển hóa năng lượng, nhu cầu năng lượng, khoa học công nghệ, khả năng tài lực, bảo vệ môi trường, hợp tác quốc tế) trong cả thời kỳ quy hoạch, tích hợp tất cả các phân ngành năng lượng (điện, than, dầu - khí, thủy năng, hạt nhân, năng lượng tái tạo) để xây dựng Quy hoạch, thể hiện chiến lược phát triển bền vững năng lượng quốc gia.

Cạnh đó, thời gian Quy hoạch cũng được quy định: Thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là hợp lý.

Nội dung QHTTNLQG cũng được Quyết định nêu rõ bố cục gồm 3 tập:

- Tập 1: Thuyết minh chính.

- Tập 2: Các phụ lục.

- Tập 3: Các bản vẽ.

Theo đó, tập 1 (thuyết minh chung) gồm 4 phần.

Phần 1: Hiện trạng năng lượng quốc gia và kết quả thực hiện quy hoạch.

Phần 2: Tình hình và dự báo phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển các phân ngành năng lượng.

Phần 3: Phương án phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phần 4: Cơ chế, giải pháp và tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng.

Nội dung Quy hoạch tổng thể về năng lượng phải đảm bảo tích hợp một cách đồng bộ, đầy đủ và phù hợp trên cơ sở kế thừa các nội dung có liên quan. Đây là sự kiện được giới chuyên gia năng lượng rất hoan nghênh, đánh giá là ‘bước ngoặt’, là ‘bông hoa đẹp’ trong ‘vườn hoa năng lượng’ nước nhà.

Trở lại đầu trang