Hội thảo về Luật Dầu khí sửa đổi: Hoàn thiện nội dung những chính sách về Dầu khí

Từ yêu cầu thực tiễn, các chuyên gia nhận định Luật Dầu khí cần phải được sửa đổi để phù hợp tạo ra cơ chế chính sách đồng bộ, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững ngành năng lượng nói riêng và tổng thể nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam tổ chức Hội thảo về Luật Dầu khí sửa đổi: Hoàn thiện nội dung những chính sách về Dầu khí.

Video liên quan
Trở lại đầu trang