Album ảnh: Hội thảo Luật Dầu khí sửa đổi

Tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cùng Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam phối hợp tổ chức một số buổi hội thảo về một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoàn thiện dự thảo Luật Dầu khí nhằm góp phần phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam. 

Các buổi hội thảo được tổ chức lần lượt vào các ngày 19/5/2022 với chủ đề: "Một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoàn thiện dự thảo Luật Dầu khí nhằm góp phần phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam", ngày 26/7/2022 với chủ đề: "Luật Dầu khí sửa đổi: Hoàn thiện nội dung những chính sách về Dầu khí" và ngày 1/10/2022 với chủ đề "Luật Dầu khí sửa đổi: Chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam".


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Trở lại đầu trang